friends & cooperation & collaboration (no special order)bbbbbbbbbbbbbbbbbbelffriede-media available
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb... purely also at elffriede(smile)gmx.at bbb

000x

basel-comic-szene ---------------projekt berggasse bbbbbbbbbbbbbbbob_the_band

bbbbbbbbbbbbbbbbbbsuppenheldinnenbbbbbbbbbbbbbb
blut im stuhlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjörg piringerbbbbbbbbrolandsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjohn porcellinobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbalter ego bbbbbbbbb
fraujuklbbbbbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgeneric funbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbmachfeldbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbthe.vitual.artshop
bbbbgalerie walpodenstrassebbbbbbbbmarkus.köhlebbbbbbbbbbbbdr.tretznokbbbbbbbbbbbbbb bbbbfirstvegetableorchestrabbbbbbbbbbbtheklaabbbbbrbbbbbbbaponautbbbbbbbbbaugustblackbbbbbbbjürgen marschalbbbbbbbbbbbbbbbbsoftpink
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbletizia werthbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
michael jordanbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkunstasylbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjeremy denisbbbbfeedback&disasterbbbbbbbbb
cymbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblincbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbjörg zemmlerbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtonto comicsbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ladysfestival 04 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
13 strich +bbbbbbbbbb7ter stock dresden bbbbbbbbbb
bbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
plastikmaedchenbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbildwechselbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
testcardbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbmurmel-comicsbbbbbbbbbbbbbbbbhörbar hamburgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ggggggggg bbbb
bbbbb
malmoegggggggbbbbbbbbg bbder kosmische penis/schweinfurt

institut für transakustische forschungb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
tom.auer

milch
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgrrrcomicfestival pancevobbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbb
aleksandar zografbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
journal of reproducible art/rotterdambbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbb

galerie buryzone/bratislavabbbbbbbbbbbbbbkaroszmitbbbbbbbbbbbrabenschnabelbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbmonochrombbbbb